alg-pic-aanb_dec22

Algemene Voorwaarden Coaching Tools Benelux

Artikel 1 – Definities
1. Coaching Tools Benelux, gevestigd te Hilversum, KvK-nummer 63153718, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst op afstand wordt bedoeld een koopovereenkomst tussen partijen waarbij in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zonder dat de koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
6. Dag: kalenderdag;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en tot stand gekomen overeenkomst van verkoper.
2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van de online verkoop voorwaarden door de koper worden ingezien. De voorwaarden zijn op de website beschikbaar gesteld.
3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden verkoper niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het online-aanbod van verkoper.
2. Verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot dat moment kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betaling.
4. Indien verkoper op grond van onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan verkoper retourneren.
3. Om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de koper gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Verkoper kan het herroepingsrecht voor sommige van haar artikelen uitsluiten. In dat geval zal dit duidelijk op de website voor het artikel vermeld zijn. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld:
2. losse kranten en tijdschriften;
3. artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 - De prijs
1. De in het aanbod van de producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd na sluiten van de overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door verkoper verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover verkoper kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het afleveren van bestelde artikelen. Indien een leveringstermijn is afgesproken zal verkoper indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, de koper hiervan berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De koper heeft hierbij herroepingsrecht, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van verkoper zijn.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij verkoper tot het moment van bezorging aan de koper.

Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12 - Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.
3. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verkoper, per mail op pascall@goldlabelcreation.com.
2. Bij verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een aanzienlijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door verkoper binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Geschillenbeslechting
1. Op overeenkomsten tussen verkoper en de koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

© website designed and created by Pascall de Groen